СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В РОБОТІ ЗАКЛАДУ


Звіт роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності за 2019/2020н.р.


Основною причиною виникнення пожеж, на яких гинуть діти, є дитячі пустощі з вогнем

З початку року на території Чернівців виникло 203 пожежі, у яких загинуло 8 людей. Найчастіше до пожеж призводить людська необережність. За статистикою, основною причиною виникнення пожеж, на яких гинуть діти, є саме дитячі пустощі з вогнем. Біда також приходить тоді, коли діти залишаються наодинці і поруч немає дорослих. Іноді достатньо декількох хвилин, щоб сталося лихо. Залишені без нагляду запальничка чи сірники поруч із легкозаймистими речами можуть призвести до трагедії.

/Files/images/2019/Dity.jpg

Шановні батьки!

Нагадайте малечі наступні правила безпеки:
– Не слід намагатися загасити полум’я самостійно;
– Потрібно зателефонувати за номером «101» та покликати на допомогу дорослих;
– Не можна ховатися від пожежі у шафі, під ліжком та інших темних місцях;
– Не слід гасити електроприлади водою. – Не можна користуватися під час пожежі ліфтом.
– Потрібно намочити тканину водою та дихати крізь неї і швидко залишити приміщення.
– Якщо вийти з приміщення немає можливості, то слід вийти на балкон та кликати на допомогу.

Пам’ятайте, що наші діти – найцінніше, що є в нашому житті і їх життя та здоров’я залежить тільки від нас!

/Files/images/2019/Pamyatka.jpg/Files/images/2019/0-02-05-e1d59488711a21335570e224d5bca7cce4d222d8b9e92d9d266ca218bdac9241_full.jpg


ОСНОВНІ НАПРЯМКИ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ШКОЛІ
 • створення безпечних умов праці і навчання;
 • значне підвищення рівня профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням;
 • забезпечення систематичного навчання учнів, педагогів, техперсоналу, батьків із питань охорони праці;
 • контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

/Files/images/rzne/0902.jpg

/Files/images/2019/oh_zd/1.gif

Положення
про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності
учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

ДОВІДКА

Питання охорони праці проходить через усю систему роботи школи й стосується всіх напрямів діяльності та всіх без виключення учасників навчально-виховного процесу.

Робота педагогічного колективу з охорони праці організована згідно із законами України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», По¬ложенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти». Відповідно до вимог нормативних документів, у навчальному закладі розроблена від¬повідна документація з питань дотримання безпеки та охорони праці, створено службу охорони праці, затверджені положення про служби охорони праці, створені й діють комісії з навчання та перевірки знань з охорони праці, програми навчання, плани-графіки проведення навчання та білети для перевірки знань. Навчання й перевірка знань з охорони праці вчителів фізики, інформатики, хімії, біології, трудового навчан¬ня, фізичного виховання, ОЗВ проводиться щорічно згідно з планом-графіком. Робота служби з охорони праці здійснюється відповідно до плану роботи та гра-фіків обстежень, затверджених директором школи.

Згідно з вимогами чинних нормативних документів, розроблені, затверджені директором і видані посадові інструкції для всіх працівників навчального закладу. Для окремих категорій працівників розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці та інструкції з безпеки праці при виконанні небезпечних робіт.

Як із працівниками, так і з учнями та їхніми батьками проводяться всі види інструктажів, а також їх облік за встановленою формою. Розроблені й затверджені програми вступних інструктажів для працівників і учнів, які поміщені в журналах вступного інструктажу для працівників і класних журналах для учнів.

Згідно з вимогами нормативних документів, реєструються первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі для працівників та учнів. Журнали реєстрації інструктажів знаходяться в службі охорони праці і на робочих місцях у навчальних кабінетах (фізики, інформатики, біології, хімії, шкільних майстернях, спортивних залах).

Учителі фізики, біології, хімії, трудового навчання, фізичного виховання проводять первинні інструктажі перед початком практичних, лабораторних робіт, виконанням відповідних вправ, перед початком кожного розділу навчальної програми з фізичного виховання.

Облік інструктажів учителі проводять у класних журналах на сторінці відповідного предмета в розділі про запис змісту року.

Навчальні кабінети, майстерні, спортивні зали, шкільна їдальня забезпечені первинними засобами пожежогасіння, на видному місці розміщені плани евакуації на випадок пожежі. Оформлені куточки з безпеки життєдіяльності.

Питання створення безпечних умов праці, навчання і виховання учасників навчально-виховного процесу постійно знаходяться на контролі в уповноваженого з питань техніки безпеки та директора навчального школи.

У річному плані навчального закладу є окремий розділ «Планування роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності». Згідно з ним, систематично перевіряється робота школи з питань дотримання вимог законодавчих і нормативних документів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, профілактики дитячого травматизму. Ці питання обговорюються на нарадах у присутності директора, педагогічних радах.

У навчальному закладі розроблені нормативні документи з техніки безпеки й охорони праці від¬повідно до таких документів:

1. Законодавчі акти:

 • Конституція України;
 • Закон України «Про освіту»;
 • Закон України «Про загальну середню освіту»;
 • Кодекс законів про працю України;
 • Закон України «Про охорону праці»;
 • Основи законодавства України про охорону здоров'я;
 • Закон України «Про пожежну безпеку»;
 • Закон України «Про дорожній рух»;
 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 • Закон України «Про цивільну оборону України»;
 • Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»;
 • Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;
 • Закон України «Про колективні договори і угоди»;
 • Закон України «Про загальнообов'язкове дер¬жавне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

2. Загальні нормативні документи:

 • Типове положення про службу охорони праці;
 • Положення про порядок розслідування не¬щасних випадків, що сталися під час навчально-ви¬ховного процесу в навчальних закладах (наказ МОН від 31.08.2001 №616);
 • Положення про порядок розслідування та ве¬дення обліку нещасних випадків, професійних за¬хворювань і аварій на виробництві (Постанова КМ від 21.08.2001 №1099);
 • Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру (Постанова КМ від 22.03.2001 №270);
 • Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в уста¬новах і закладах освіти (наказ МОН від 01.08.2001 № 563);
 • Типове положення про навчання з питань охо¬рони праці;
 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
 • Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці;
 • Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми;
 • Правила пожежної безпеки в Україні (наказ МНС України від 19.10.2004 № 126);
 • Положення про дружини юних пожежників;
 • Положення про цивільну оборону;
 • Правила обліку дорожньо-транспортних пригод;
 • Типове положення про кабінет охорони праці;
 • Положення про комісію з питань охорони праці профспілкового комітету підприємства;
 • Положення про представників профспілки працівників освіти і науки України з питань охорони праці;
 • Положення про громадського інспектора з охо¬рони праці.

Ураховуючи вищезазначену нормативно-правову базу, з метою поліпшення організації праці зі створен¬ня здорових і безпечних умов роботи та проведення освітянського процесу й дотримання техніки безпеки всі обов'язки працівників закладу щодо виконання Закону України «Про охорону праці», усі питання відповідності умов для дотримання техніки безпеки та охорони праці регламентують такі документи:

 • план роботи навчального закладу (розділи, у яких піднімається питання з охорони праці та без¬пеки життєдіяльності);
 • винесення обговорення питань охорони праці на педагогічні ради (протоколи);
 • паспорт санітарно-технічного стану навчального закладу;
 • акти:

 готовності закладу до нового навчального року;

 акт-дозвіл на право проведення занять у кабі¬нетах, майстернях, лабораторіях, спортивних залах, на спортивних майданчиках;

 про виконання розділу «Охорона праці» колек¬тивного договору;

 за результатами проведення третього ступеня оперативного контролю;

 • накази по школі;
 • матеріали навчання та перевірки знань пра¬цівників із питань охорони праці (навчальні плани, програми, білети або питання для перевірки знань з питань охорони праці та протоколи за результатами перевірки знань);
 • інструкції з охорони праці для педагогічних, технічних працівників, обслуговуючого персоналу;
 • інструкції з охорони праці для проведення ін¬структажів з учнями в кабінетах хімії, фізики, інфор¬матики, трудового навчання, майстернях, спортзалі й майданчику та на заняттях з ОЗВ;
 • функціональні обов'язки з питань охорони праці:

 відповідальних за організацію й забезпечення здорових і безпечних умов праці, навчально-ви¬ховного процесу, стану робочих місць, обладнання, інструментів і пристосувань, приладів, спортивного інвентарю;

 завідувачів майстернями, кабінетами;

 учителів трудового навчання, фізики, хімії, фізкультури, ОЗВ, інформатики;

 керівників гуртків, класних керівників;

 • колективні договори з охорони праці й акти про їх виконання;
 • інструкція або орієнтовний перелік питань для проведення інструктажів (вступного і первин¬ного);
 • журнали:

 реєстрації інструктажів з ОП і БЖД: вступного, первинного, повторного, позапланового, цільового;

 із безпеки життєдіяльності в кабінетах фізики, хімії, інформатики, біології, у майстернях, спортзалі й майданчику, при проведенні екскурсій та позашкіль¬них, позакласних заходів;

 реєстрації потерпілих від нещасних випадків;

 реєстрації інструкцій з охорони праці в школі;

 реєстрації видачі посадових інструкцій та ін¬струкцій з охорони праці;

 реєстрації обліку видачі інструкцій з охорони праці;

 обліку проведення оперативного контролю за станом охорони праці;

 • протоколи щодо:

 випробування заземлювального пристрою на опір розтікання електричного струму;

 вимірювання опору ізоляції електричних про¬відників;

 перевірки засобів індивідуального захисту;

 • положення про організацію роботи з охорони праці в установах освіти та положення про розсліду¬вання і облік нещасних випадків;
 • бланки актів форм Н-1, Н-2, НВТ;
 • правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • правила протипожежної безпеки (наявність і стан первинних засобів пожежогасіння);
 • плани евакуації працівників та учнів на випадок пожежі; інструкції з пожежної безпеки;
 • розподіл обов'язків працівників на випадок виникнення пожежі.

На виконання листа управління освіти Чернівецької міської ради від 19.10.2015 року № 01-15/1751, плану роботи управління освіти, плану роботи школи за напрямом «Ціннісне ставлення до себе» та з метою актуалізації знань школярів з основ безпеки життєдіяльності з 09.11.2015 по 13.11.2015 року у школі були проведені заходи у рамках тижня знань з основ безпеки життєдіяльності. А саме: протягом тижня проведено бесіди, класні години в 1-11 класах з питань безпеки життєдіяльності та профілактики дитячого травматизму; 11 листопада 2015 року організовано зустріч учнів 4-х класів з працівником ДАЇ Пастухом І.В., на якій вони дізналися багато цікавої інформації щодо статистики дорожньо-транспортних пригод, в тому числі, і в нашому місті, правил безпеки на дорогах та значення дорожніх знаків. 12 листопада учні 5А класу відвідали пожежну частину по вул. Л.Українки. Поновлено інформацію в куточках безпеки у кожній класній кімнаті з питань цивільного захисту, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки та попередження виникнення можливих надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період; оформлено інформаційно-ілюстративний куточок у фойє школи щодо правил безпеки життєдіяльності та змісту заходів у рамках тижня. 13 листопада 2015 року відбулась зустріч учнів старших класів з працівниками державної служби надзвичайних ситуацій, а також гра-змагання для учнів 10-11 класів «Кращий рятувальник».

Кiлькiсть переглядiв: 4313

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.