Стан реалізації шкільних заходів на виконання Плану заходів щодо профілактики правопорушень серед учнівської та студентської молоді на період до 2021 року Департаменту освіти і науки


НАКАЗ від 30.12.2020 року №436 «Про стан правовиховної роботи у школі за 2020 р.»


ОСОБЛИВОСТІ ПРАВООСВІТНЬОЇ ТА ПРАВОВИХОВНОЇ РОБОТИ

Сучасні підходи до виховання, розбудова демократичної незалежної держави вимагають особливої уваги до проблем формування в молоді високої правової культури, виховання в них активної, свідомої громадянської позиції.

Народна мудрість говорить: "Якщо твої плани розраховані на рік - сій жито, якщо на десятиріччя - сади дерева, якщо на віки - виховуй дітей". Взявши сказане вище за мету правовиховної роботи педагогічний колектив зосередив свої зусилля на пошуках таких форм і методів виховного процесу, які б забезпечували об'єднання зусиль педагогів і ініціативи дітей, спільні дії сім'ї, громадськості, спрямованих на попередження правопорушень серед підлітків та учнівської молоді. Таким чином сформувалась модель правовиховної роботи, яка реалізується через:

  • створення банку даних (соціального паспорту класів, школи);
  • роботу комісії із запобігання правопорушень;
  • контроль стану відвідування учнями школи;
  • виховання свідомої дисципліни учнів в школі;
  • роботу соціально-психологічної служби школи.

Правовиховна та правоосвітня робота в школі регулюється такими нормативно-правовими документами, як Конституція України, Закон України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Комплексна програма профілактики злочинності в Чернівецькій області, листа управління освіти і науки України «Про попередження вживання учнями алкогольних напоїв», рішення Чернівецької міської ради «Про попередження та зменшення вживання тютюнових виробів в м. Чернівці», наказ головного управління освіти і науки «Про вжиття заходів щодо запобігання насильства над дітьми в Чернівецькій області», статутом школи та іншими документами.

Система правової та правоосвітньої роботи в школі складається з двох основних напрямків діяльності:

  • профілактика правопорушень;
  • правовиховна і правоосвітня робота.

Щорічно складається план роботи школи з профілактики правопорушень на кожен місяць відповідно до актуальних проблем превентивного виховання учнів.

Двічі на рік (а також в разі потреби ) поновлюються дані соціального паспорту класів, школи, зокрема, списки учнів, які потребують особливої педагогічної уваги, знаходяться на внутрішкільному обліку, на обліку в відділі кримінальної міліції Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області, списки учнів, схильних до бродяжництва, соціально-неспроможних сімей.

На шкільному обліку станом на 01 квітня 2010-2011 н.р. знаходиться 11 учнів. На кожного учня, який перебуває на внутрішкільному обліку оформлена особова справа, яка містить психолого-педагогічну характеристику учня, картку особистого обліку учня, який потребує особливої педагогічної уваги, акт обстеження матеріально-побутових умов, щоденник індивідуальної роботи вчителя-наставника, облік відвідування учнем занять, інші документи.

За всіма учнями, які знаходяться на внутрішкільному обліку закріплено вчителів-наставників, які ведуть щоденники спостережень, облік відвідування уроків, облік індивідуальної роботи з такими учнями, спільно з психологом та соціальним педагогом школи вивчають умови їх проживання та виховання в сім’ї, надають в разі потреби психологічну підтримку, співпрацюють з батькам.

Комісія із запобігання правопорушень працює за окремим планом, вирішує актуальні проблеми превентивного виховання учнів, розглядає факти конкретних правопорушень, вирішує питання постановки на внутрішкільний облік учнів з девіантною поведінкою, співпрацює з батьками, проводить індивідуальну роботу з важковиховуваними учнями та їх сім'ями. На засіданнях комісії розглядаються також питані відвідування учнями школи, аналіз зайнятості учнів з девіантною поведінкою у роботі гуртків, відвідування ними позашкільних закладів, про роботу вчителів-наставників з важковиховуваними учнями, про організацію та проведення місячника, тижнів правової освіти та превентивного виховання, результативність проведених заходів

Ще одним аспектом роботи школи з профілактики правопорушень є контроль стану відвідування учнями школи. Пропуски уроків щоденно фіксуються в спеціальному журналі, а також в щомісячних звітах. Питання відвідування учнями школи розглядаються на батьківських зборах, нарадах при директорі (наприклад, інформація про рейд «Урок», про відвідування «проблемними» учнями школи протягом певного періоду), засіданнях комісії з запобігання правопорушень, фіксуються в наказах «Про стан відвідування учнями школи за I семестр, II семестр, рік». Інформація про учнів, які без поважних причин не відвідують школу, а також про те, чи були здійснені стосовно них протиправні дії до 20 числа кожного місяця подається в управління освіти та в Першотравневу раду.

Виховання свідомої дисципліни учнів в школі в значній мірі залежить від належним чином організованої роботи учнівського самоврядування. В нашій школі діє учнівська держава «Ініціатива». Це добровільне об'єднання учнів, мета - якого сформувати в дітях почуття господаря класу, школи, вміння співпрацювати на принципах партнерства та демократизму. Учнівська держава «Ініціатива» має свій статут, розроблені основні завдання роботи міністерств. Зокрема, члени міністерства дисципліни та порядку допомагають в організації чергування по школі, проведенні рейдів «Урок». Також організовано конкурс-змагання на кращий клас щодо свідомої дисципліни, контролюється та аналізується ведення щоденників «За честь класу», в яких фіксуються факти порушень дисципліни.

Належна увага приділяється правовій освіті батьків. Моральні цінності, які панують в сім'ї відображаються на майбутньому житті молодої людини. Щодо цього питання школа виходить з принципу єдності шкільного і сімейного виховання та координації спільних дій. Саме тому робота з батьками є багатогранною, послідовною, спрямована на досягнення взаєморозуміння та взаємоповаги між вчителями, батьками, учнями.

На батьківських зборах розглядаються питання про відповідальність батьків за виховання своїх дітей.

Улюбленою формою роботи з батьками є тренінги.

В рамках батьківського всеобучу порушуються питання про необхідність дотримання прав дитини, неприпустимість жорстокого поводження з ними, різних видів насильства. Особливо це стосується батьків важковиховуваних учнів, з якими підтримується постійний зв'язок: повідомляється про пропуски уроків, незадовільну поведінку, непідготовленість до уроків, факти вживання ненормативної лексики, жорстокого поводження з оточуючими. Батьків запрошуємо до школи на індивідуальні бесіди, засідання комісії із запобігання правопорушень, відвідуємо вдома з метою вивчення матеріально-побутових умов проживання окремих учнів, виховання в сім'ї, залучаємо до співпраці психолога, соціального педагога, проводимо індивідуальні консультації з актуальних проблем сімейного виховання, поновлюємо інформаційний стенд «Для вас, батьки!»

Правоосвітня та правовиховна робота здійснюється через - проведення тижнів, місячників, днів правової освіти та превентивного виховання

Це: тиждень правових знань двічі на рік, зустрічі з дільничним інспектором, індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями, конкурс стіннівок на правовиховну тематику. Крім тижня правових знань, в лютому традиційно проводиться місячник правовиховної роботи та превентивного виховання, а також дні правовиховної роботи - остання середа кожного місяця - день засідань комісії із запобігання правопорушень.

Систематично оновлюються інформаційні стенди для учнів та батьків «Правовий вісник», «Права і свободи людини та громадянина», оформлюються та постійно поповнюються новими матеріалами папки «Правова та правоосвітня робота» та «Превентивне виховання» та методичний куточок з питань організації виховної роботи з учнями школи, ведеться робота батьківського всеобучу в напрямку правової освіти, ведуться щоденники «За честь класу», в якому фіксуються факти порушень дисципліни, зошит обліку індивідуальної роботи з важковиховуваними учнями, батьками дітей, які потребують особливої педагогічної уваги, контроль за відвідуванням учнями школи, рейд «Урок» з метою з'ясування місцезнаходження учнів, схильних до пропусків уроків без поважної причини, зустрічі з представниками правоохоронних органів (дільничним інспектором, представниками Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області), відкриті уроки та заходи, бесіди, години спілкування на правову тематику протягом тижнів, місячників правовиховної роботи та до Дня прав людини (10 грудня.

На належному рівні ведеться гурткова робота: в школі вже 6 років ефективно працює гурток «Знавці історії та права» Його члени - активні учасники всіх заходів правоосвітнього напрямку: проводять інформаційні хвилинки по класах (до дня прав людини, тижня європейської демократії, тижня європейської толерантності), відкриті засідання гуртка, постійно поповнюють юридичну скарбничку в кабінеті історії, де зберігаються нормативно-правові акти, що стосуються дотримання прав людини, Конституція України, юридична енциклопедія.

Школа співпрацює з правоохоронними органами, громадськими організаціями: розроблено та затверджено план спільних заходів школи та Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області, його представники - часті гості в нашій школі: проводять індивідуальну роботу з важковиховуваними учнями та їх батьками, допомагають у вирішенні проблем, які виникають в роботі з учнями, які потребують особливої педагогічної уваги, беруть участь у роботі комісії із запобігання правопорушень.

В 2010/2011 н.р. в напрямку правовиховної та правоосвітньої роботи було проведено:

- загальношкільні батьківські збори, які пройшли за участю старшого оперуповноваженого ВК МСД Першотравневого РВУ МВС України в Чернівецькій області Штефюком Д.В. Він ознайомив батьків із тими правопорушеннями, які найчастіше трапляються серед неповнолітніх, навів статистику по Чернівцях та області, наголосив на відповідальності батьків за виховання своїх дітей.

- відкритий урок з права в 10 класі на тему «Торгівля людьми». На уроці ознайомлено учнів з основними причинами та формами торгівлі людьми, окреслено шляхи запобігання потрапляння в ситуацію, пов’язану з торгівлею людьми. Учні моделювали варіанти безпечної та конструктивної поведінки в ситуаціях ризику стати «живим товаром», висловлювали власне ставлення до торгівлі людьми як до порушення прав людини та ганебного явища сучасності.

- засідання батьківського всеобучу, на якомув лютому 2011 р. було запрошено представників міського та обласного управління юстиції. Вони ознайомили присутніх батьків із роботою, яку проводить управління юстиції, з проблемами, які вони допомагають вирішувати, а також наголосили про закони України щодо відповідальності батьків за виховання дітей, адміністративні заходи, які можливо застосовувати за неналежне виконання батьками своїх обов’язків.

/Files/images/vihovna_robota/pravoosvtnya_ta_pravovihovna_robota/P3070002.JPG/Files/images/vihovna_robota/pravoosvtnya_ta_pravovihovna_robota/P3070001.JPG/Files/images/vihovna_robota/pravoosvtnya_ta_pravovihovna_robota/P3070004.JPG

- відкрите засідання гуртка театральної майстерності «Дивосвіт» на базі ГПД на тему: «Діти мають права».

- зустріч учнів «групи ризику» школи з начальником служби у справах дітей – Гайсенюком В.Я. Валерій Якович при зустрічі з учнями «групи ризику» розповів про роботу, яку виконує служба в справах дітей. З якого віку наступає повна кримінальна відповідальні, а також порадами, як боротися з учнями, що схильні до правопорушень.

/Files/images/vihovna_robota/pravoosvtnya_ta_pravovihovna_robota/P3310001.JPG/Files/images/vihovna_robota/pravoosvtnya_ta_pravovihovna_robota/P3310002.JPG/Files/images/vihovna_robota/pravoosvtnya_ta_pravovihovna_robota/P3310005.JPG/Files/images/vihovna_robota/pravoosvtnya_ta_pravovihovna_robota/P3310007.JPG/Files/images/vihovna_robota/pravoosvtnya_ta_pravovihovna_robota/P3310009.JPG

Підсумовуючи вищесказане пропоную в 2011-2012 н.р.:

- посилити співпрацю з правоохоронними органами, центрами соціальних служб для дітей, залучати до роботи з «групою ризику» волонтерів учнівського самоврядування.

Кiлькiсть переглядiв: 7150

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.